پادکست دستورالعمل همبندی اضافی در ساختمان‌ها

همبندی اضافی مکمل همبندی اصلی بوده و به منظور هم ولتاژ کردن نقاطی که بطور همزمان در دسترس هستند، اجرا می‌گیرد.

اتصال بدنه هادی تجهیزات الکتریکی و هادی بیگانه که همزمان در دسترس هستند، به ترمینال اصلی زمین، باعث ایجاد یک منطقه هم پتانسیل می شود. در منطقه هم پتانسیل ولتاژهایی که در اثر وجود اتصالی فاز به زمین پین قسمت های فلزی در دسترس به وجود می آید، به شدت کاهش یافته اما از بین نمی رود. همبندی اضافی ممکن است کلیه تأسیسات و یا قسمتی از آن را در بر گیرد.

در این پادکست با دستورالعمل همبندی اضافی در ساختمان‌ها آشنا خواهید شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید